مدیریت سایت آگهی 747 ضمن خیر مقدم ، تمام تلاش خود را در جهت تبلیغات اینترنتی پر بازده برای شما معطوف ساخته است                                                          از اینکه ما را جهت ثبت آگهی ، تبلیغات و بازدید انتخاب نمودید کمال تشکر و قدر دانی را داریم                                                        با ما خود را در صفحات اول گوگل ببینید                             ما خود را در قبال وظیفه خطیری که شما بهمان سپرده اید مسئول می دانیم                            

منابع آزمون ارشد آبخيزداري

  • منابع
نقشه آگهی

نقشه ای برای این آگهی ثبت نشده است

منابع آزمون ارشد آبخيزداري سراسري و آزاد 1301 منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري و همکاران، انتشارات مبتکران. *براي مشاهده ليست کامل منابع آزمون اين درس به سايت سنجش اميرکبير مراجعه نماييد.* www.sanjeshEtakmili.ir/منابع-آزمون-ارشد-آبخيزداري/ 44031690 منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع زبان تخصصي آبخيزداري و مرتعداري ?- کتاب انگليسي براي دانشجويان رشته مهندسي منابع طبيعي (آبخيزداري و مرتعداري) (English for the students of natural resources engineering)، مولفان مسعود بهره مند، رمضان طهماسبي و علي اکبر دماوندي، انتشارات سمت. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع حفاظت خاک و آبخيزداري ?- کتاب آبخيزداري و حفاظت خاک، مولفان اباذر اسمعلي و خدايار عبدالهي، انتشارات محقق اردبيلي. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع مرتعداري ?- کتاب مرتع و مرتعداري، مولف محمدرضا مقدم، انتشارات دانشگاه تهران. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع هيدرولوژي کاربردي ?- کتاب کتاب هيدرولوژي کاربردي ? و ? ، مولف محمد مهدوي، انتشارات دانشگاه تهران. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع ژئومورفولوژي ?- کتاب ژئومورفولوژي کاربردي: بيابان – فرسايش بادي، مولف حسن احمدي، انتشارات دانشگاه تهران. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع زمين شناسي ?- کتاب مباني زمين شناسي، تاليف فردريک لوتگنس، مترجم رسول اخروي، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع جامعه شناسي روستايي ?- کتاب جامعه شناسي روستايي، مولف منصور وثوقي، انتشارات کيهان. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع اصلاح و توسعه مراتع ?- کتاب اصلاح مراتع، مولف حسين آذر نيوا و محمد علي زارع جاهوکي، انتشارات دانشگاه تهران. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع شناسايي گياهان مرتعي ?- کتاب گياهان مرتعي در مرتعداري، تاليف محمدحسين ميبدي و علي بمان ميرجليلي، انتشارات يزد. منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري – منابع ارزيابي و اندازه گيري مرتع ?- کتاب ارزيابي مرتع: اندازه گيري پوشش گياهي، مولف حسين ارزاني، انتشارات دانشگاه تهران. با سنجش اميرکبير آزمون کارشناسي ارشد سراسري و آزاد مرتع و آبخيزداري را قورت دهيد.